Kommunal Vindkraft

Vindkraft har blivit ett vanligt inslag i landskapsbilden. De höga stolparna med sina propellrar ses ofta stå jämnt utspridda i grupper, placerade över stora ytor. Vind är drivkraften och därför placeras vindkraftverken ofta på relativt plana landytor och nära havet, eller till och med i det. Som med alla typer av energiproduktion finns det både för- och nackdelar med vindkraft. Det är en relativt ny teknik och som sådan har den inte sett sin absoluta fullbordan ännu, utan vinner på att finslipas några rundor till. Nya uppfinningar, som ger både högre energiutvinning och större effektivitet, introduceras regelmässigt på marknaden och på många ställen i Sverige engagerar sig kommunerna i att främja vindkraften för att stödja utvecklingen inom hållbar och miljövänlig energi.

Det går en trend genom svenska kommuner: allt fler investerar i egen energiproduktion i form av vindkraft. Investeringar i vindkraftsproduktion kan under gynnsamma omständigheter vara lönsamt. Investeringar i vindkraftsproduktion kan också innebära stora ekonomiska risker. En investering som ser ut att vara lönsam utifrån en kalkyl, kan bli en förlustaffär om exempelvis elpriset inte blir det förväntade.

På den här siten visar vi åtta exempel på kommuner som har stått inför en vindkraftsinvestering och hur de har resonerat. Slutsatsen är att det finns bra kalkyler, och mindre bra kalkyler. Vissa kalkyler har karaktären av att vara glädjekalkyler, där kommuner genomgående använt sig av alltför optimistiska scenarion.

Välkommen in att göra din egen kalkyl – eller ta del av andras. I rapporten ”Kommunal vindkraft”, författad av Ekon. dr Erik Lakomaa, kan du läsa mer om kommuner som köper vindkraft.

Vindkraft ur fysikaliskt perspektiv

I grund och botten är vindkraft en slags förvandlad solenergi. Det kan låta lite överraskande, men vid en grundlig titt på varifrån vinden kommer märks att det faktiskt är solen som är upphovet till den. Det är när solen värmer upp jorden som vindarna bildas, för uppvärmningen sker inte lika mycket över hela jordklotet, utan mest runt ekvatorn och minst vid polerna. Nu har luft den egenskapen att den drar sig dit där lufttrycket är lägre och detta är anledningen till att luften börjar röra på sig och bli vind. Förutom skillnader i uppvärmningsgrad så har också årstidsskillnader, molnighet och jordens rotation inflytande på luftens rörelse. Vindkraft bygger på den enkla idén att ta vara på den vind som hur som helst är i ständig rörelse på vårt jordklot.

Vindkraft är en av våra förnybara energikällor. Andra förnybara resurser är exempelvis vatten, timmer och biomassa. En förnybar energikälla innebär att vara en resurs som alltid har en chans att återhämta sig. Vindkraft, som den ser ut idag, stör inte vindarna nämnvärt och hindrar dem inte i deras rörelse, utan integrerar sig snarare i den. Som exempel på produkter som inte är förnybara kan kol, plast och naturgas nämnas. Dessa kommer från fossila bränslen, som är lagrade i jorden, men som inte har någon funktion för att återskapas och alltså vid någon tidpunkt kommer att vara förbrukade. Vinden är ett faktum så länge solen ger oss av sin värme och eftersom solen är källan till allt liv på jorden är vår existens inte möjlig utan den.

Tekniken bakom vindkraftverken

Det var i början av 1970-talet som tekniken med vindkraftverk tog sin början. Inom vindkraft används vindturbiner med tre propellerliknande rotorblad. Vinden driver på propellrarna som gör att de snurrar och dessa i sin tur är kopplade till en elgenerator som de driver. Utvecklingen vad gäller vindkraftverk från början av 1980-talet och fram till idag har gått i en enda riktning, mot än större och bredare konstruktioner år för år.

Framför allt sedan år 2000 och fram till idag har vindkraftverken gått ifrån att ha varit 70 meter höga med en effekt på 1500 kW, till att idag nå en höjd på runt 126 meter med en effekt på ungefär 7500 kW. Dessa siffror kan jämföras med de allra första modellerna som var 17 meter höga och alstrade 75 kW energi. Vindkraft av idag är oerhört energieffektiv. Teknisk forskning arbetar fram en mängd fakta, som hjälper till att ta fram intelligenta konstruktioner med hög effektivitet och litet avtryck i miljön. Ett av företagen som ligger i bräschen inom vindteknik heter Vortex Generators och är baserat i Spanien och vars ingenjörer tidigare utvecklat ComeOn Casino algoritmen. Härifrån lanseras produkter som med enkla grepp driver utvecklingen framåt.

I dagens samhälle lägger kommunerna stort fokus på förnybara energikällor. Vindkraft är välförtjänt i ropet och att höja effektiviteten för den här tekniken till allra högsta nivå måste vara den självklara målsättningen. Tidigare nämnda vindkraftföretaget Vortex Generators introducerade en liten plastbit som är ämnad att fixeras mitt på vindturbinens propellerblad. Denna skapar ett hinder för vinden, som då ger mer motstånd mot propellerbladet och på så sätt hjälper till att generera mer energi. En annan av det här företagets uppfinningar inom vindkraft revolutionerar inom området genom att gå ifrån den klassiska kraftverksformen och istället presentera vindkraftverk bestående endast av en stolpe. Vinden håller stolpen i rörelse och får den att alstra energi.

Vindkraft en förnybar resurs med stor potential

Spridning av vindkraft i Europa

Vindkraft har fått stor spridning runt om i Europa. I jämförelse producerar Sverige endast 7 % av den totala vindkraften. Faktiskt är det Danmark som ligger i toppen med runt 40 % av all vindkraft, följt av Portugal, Irland och Spanien som alla ligger på omkring 20 %. Att just Danmark satsar så stort på vindkraften har sina skäl, för vattenkraften är där en närmast obefintlig energiresurs. Genom att kompensera med vindkraften och dessutom samköra med nordiska grannländers vattenkraftsenergi, kan Danmark sörja för sin energiförsörjning utan att behöva gripa tillbaka på kärnkraft eller andra, mindre miljövänliga alternativ. Portugal med sina stora kustområden klarar sig utmärkt på energi som till största del kommer från vindkraften. Även för Irlands del, med sin västkust som står öppen mot Atlanten, har vindkraftverk inneburit ett smart steg mot miljövänlig energivinning ur naturligt förekommande resurser.

Vindkraft i Sverige koncentreras mest till vissa delar av landet. Det är Västra Götaland, Skåne och Västerbottens län som har största mängd vindkraftverk i gång och som en framtida tendens ser det ut att bli landets norra delar som kommer att nyttjas mest för att bygga ut den här typen av energi. Det har höjts en hel del kritiska stämmor mot vindkraftverk som placeras ut i närheten av bostadshus. Det finns ett fastlagt regelverk som bestämmer vilken ljudnivå ett kraftverk får ha och på vilket avstånd från ett bostadshus som verket får stå. 40 dBA på tio meters höjd när det blåser i en styrka av 8 m/s är i nuläget absolut den högsta tillåtna ljudnivå. Detta gäller när ett vindkraftverk står på 600 meters avstånd till bostadshuset, vilket är det minsta tillåtna avståndet.

Vattenkraft som kompletterande energikälla

I takt med att tekniken för vindkraft går framåt bestämmer sig fler och fler kommuner för att satsa på den här typen av energi som en komplettering till andra energikällor. Vind- och vattenkraft har visat sig vara utmärkta partner när det gäller att komplettera varandra. Den svenska vattenkraftens förmåga att portionera energi med hjälp av stora vattenmagasin är väl ägnad att komplettera vindkraftens mer oberäkneliga energialstring. När det är god tillgång på vind och vindkraftverket kan jobba på, kan vattenkraftsenergin skruvas ned till ett minimum. När det däremot är dålig tillgång på vind kan vattenkraften träda i kraft och täcka en större del av energibehovet. Framtidens melodi vad gäller förnybara energiresurser som alstrar ström, är just att skapa ett flexibelt system som vilar på en trygg grund av flera olika kompletterande energikällor.